GA-Arbete Erik Högberg

2020 visningar
uppladdat: 2020-01-22
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Göteborgs Högre Samskola 

Gymnasiearbete

Naturvetenskapsprogrammet

 

 

 

 

 

 

Hur salta är chips?

 

 

En undersökning för salthalten i olika potatischips.

 


 

 

 

 

Författare: Erik Högberg                                   

Klass: 3ENA

Handledare: Anders Persson

VT2020

 

 

 


 

 

How salt are chips?

A laboration on the salthalt in chips.

Abstract

This paper examines the salinity of different potato chips. The intention is to measure the salinity of OLW's, Estrella and Pringles's Sour Cream and Onion potato chips and compare the results with the table of content on each of the three chip varieties. The method of the examination is a precipitation titration, where a silver nitrate solution is allowed to react with the test solution. Potassium chromate is added to determine when the equivalence point is reached. Calculations were made to find the average of the salinity for all the chip varieties and a standard deviation between 0,5-1,5 gram was formed. The conclusion is that the result of the titration is not consistent with the table of contents for the chip varieties examined.  

 

 

 


Sammanfattning

I den här rapporten undersöks salthalten i tre olika potatischips. Syftet med undersökningen är att mäta salthalten i OLW´s, Estrellas och Pringles´s Sour Cream and Onion potatischips med enheten gram NaCl /100 gram chips och jämföra resultaten med innehållsförteckningarna på chipspåsarna. Undersökningens metod är en fällningstitrering där den kända koncentrationen av silvernitratlösning, får reagera med provlösningen. Till provlösningen används indikatorn kaliumkromat för att påvisa ekvivalenspunkten. Utifrån undersökningens mätvärden beräknas medelvärdet av salthalten i gram NaCl / 100gram chips. Vid en jämförelse mellan resultaten och innehållsförteckningarna, kunde en standardavvikelse utläsas mellan 0,5-1,5 g. Därmed blir slutsatsen att resultatet av titreringen inte stämmer överens med innehållsförteckningen på de undersökta chipssorterna.

 

 

 

 


 

 

Innehållsförteckning

 

Abstract

Sammanfattning 

Innehållsförteckning

1 Introduktion

1.1 Syfte och problemformulering

1.2 Avgränsningar

1.3 Bakgrund

2 Metod

2.1 Urval

2.2 Datainsamling/dataproduktion

2.3 Databearbetning och analys

3 Resultat

4 Diskussion

4.1 Metoddiskussion

4.2 Resultatdiskussion

4.3 Slutsatser

Litteraturlista

Bilaga

 

 


 

 

1 Introduktion

Under de senaste två åren har bland annat Livsmedelsverket och Världshälsoorganisationen gått ut med att vi svenskar får i oss för stora mängder salt. Undersökningar kring dagligt intag av salt i livsmedel har visat att svensken i genomsnitt får i sig mellan 10-12 gram salt per dag, vilket är den dubbla mängden av vad som rekommenderas av Livsmedelsverket. Hälsa & Mation, Vår farliga saltkonsumtion 

( (hämtad 22/1 2020) Livsmedelsverket, Salt - råd )

 

Salt innehåller natrium, som är ett ämne med en avgörande roll för njurarnas funktioner. Njurarna är det organ i kroppen som reglerar bland annat salthalten i blodet genom upptag och utsöndring av natrium. Vid en för hög saltkonsumtion överskrids njurarnas saltutsöndringsförmåga, vilket medför att kroppens blodtryck ökar. Ett högt blodtryck kan i sin tur leda till en rad olika hjärt-kärlsjukdomar. 

(Nationalencyklopedin, salt. (hämtad 22/1 2020))

 

I dagens samhälle har var femte person för högt blodtryck och över 45 000 svenskar drabbas årligen av hjärtinfarkt eller stroke. Livsmedelsverket anser att den drastiska ökningen beror på den ökade saltkonsumtionen. Därför har det idag blivit mer väsentligt i det svenska hushållet att syna saltet. Det vill säga att följa rekommendationer om att det dagliga saltintaget måste reduceras.  

(Njurdagboken, Njurarna och dess funktioner (hämtad 22/1 2020))

 

I Läkartidningens nya studie redovisar de att antalet drabbade går att minska med hjälp av en reducering av saltintaget. Genom att minska saltintaget till 5-7gram per dag, minskar blodtrycket med 10 procent. Detta skulle innebära en enorm förbättring av folkhälsan och dessutom spara samhällets resurser. 

(Livsmedelsverket, Salt - råd 22/1 2020))

 

För att vi svenskar ska kunna uppnå en saltrestriktion, krävs det att vår konsumtion av livsmedel och varor sker mer granskande. Genom att uppmärksamma olika livsmedels saltinnehåll och aktivt fråga efter livsmedel som är nyckelhålsmärkta, kan varje svensk medborgare uppnå en förbättrad hälsa genom att reducera saltkonsumtionen. Därmed är en åtgärd att informera och upplysa problematiken av det allt för höga saltintaget i dagens samhälle, eftersom vi svenskar därmed blir med eftertänksamma. För att uppnå en minskad daglig saltkonsumtion i vårt samhälle krävs det insatser av både livsmedelsindustrin och från olika myndigheter.

(Läkartidningen, Salt, njurfunktion och högt blodtryck – reflektioner kring ett aktuellt tema (hämtad 22/1 2020))

 

 

Efter att jag gjorde en mer ingående bakgrundsundersökning kring mitt ämne, saltkonsumtion, kunde jag konstatera att det ökade saltintaget är ett stort problem i dagens samhälle. I arbetet har jag tidigare nämnt att svenskarnas dagliga saltintag är det dubbla av vad som rekommenderas av livsmedelsverket, vilket har medfört förödande hälsokonsekvenser. I kombination med ämnets problematik och mitt personliga intresse för människors hälsa och välmående, fick jag inspiration till att belysa och uppmärksamma det essentiella med att uppnå en saltrestriktion i kosten. Genom att utföra en undersökning för salthalten i olika potatischips samt jämföra och diskutera resultatet och slutsatsen med varornas innehållsförteckning, hoppas jag kunna förmedla kunskap och förståelse rörande saltintag i olika chipssorter.

(Läkartidningen, Salt, njurfunktion och högt blodtryck – reflektioner kring ett aktuellt tema (22/1 2020))

 

(Hälsa & Mation, Vår farliga saltkonsumtion (hämtad 22/1 2020))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Syfte och problemformulering

Syftet med undersökningen är att mäta salthalten i tre olika chipssorter, alla med samma smak. Vidare är att undersöka om resultatet stämmer överens med innehållsförteckningen på var och en av chipssorterna. Jag har valt att undersöka OLW´s, Estrellas och Pringles´s Sour Cream and Onion potatischips.

 

Hur mycket salt innehåller OLW´s, Estrellas och Pringles´s Sour Cream and Onion potatischips per 100 gram chips och stämmer det överens med dess innehållsförteckning?

 

 

1.2 Avgränsningar

Min undersökning är begränsad på så sätt att jag valde att endast undersöka salthalten i tre olika potatischips.

 

 

1.3 Bakgrund

Vanligt koksalt är det salt som förekommer mest vid matlagning och i livsmedelsindustrin. Koksalt är en jonförening och består av natriumjoner och kloridjoner, med den kemiska beteckningen NaCl. Silverjoner är en reagens på kloridjoner, det vill säga att vid tillsättning av silvernitratlösning till en kloridlösning bildas en vit fällning av silverklorid. En vit fällning bildas så länge det finns kloridjoner i lösningen.

(Nationalencyklopedin, natriumklorid (hämtad 22/1 2020))

 

Reaktionsformel för silverkloridens bildande: 

  

Vid titrering av kloridjoner kan ekvivalenspunkten för lösningen tas fram. När substansmängden tillsatt silverjoner är ekvivalent med substansmängden kloridjoner i den ursprungliga lösningen, bildas inte längre en vit fällning. Detta eftersom det inte längre finns kloridjoner i lösningen som reagerar med silverjoner och bildar en fällning.

(Magnus Ehingers undervisning, Fällningsreaktioner (hämtad 22/1 2020))

 

 

Enligt Mohrs titrering av kloridjoner används indikatorn kaliumkromat, K2CrO4, för att kunna hitta ekvivalenspunkten. Kromatjonerna ger den ursprungliga natriumkloridlösningen en svagt gul färg. När de sista kloridjonerna i den ursprungliga lösningen fälls ut reagerar istället silvernitratlösningen med kaliumkromat och bildar en rödbrun fällning av silverkromat. Vid färgomslaget gult till rödbrunt, kan ekvivalenspunkten anges.

(Edu.fi, Laboratorieanalyser (hämtad 22/1 2020))

 

 

 

 

Reaktionsformel för silverkromatens bildande:

 

Mohrs titrering: Mohrs titrering är en typ av fällningstitrering som uppfanns av en tysk kemist, Friedrich Mohr, på 1800-talet. Vid metoden tillförs en känd koncentration, en så kallad reagenslösning, till en provlösning till dess att ekvivalenspunkten är nådd. I detta fall används indikatorn kaliumkromat, som färgar den okända lösningen gul. Ekvivalenspunkten påvisas genom ett färgomslag, från gult till rödbrunt, i det skedet då reagenslösningen fullständigt har reagerat med den okända lösningen.

(Nationalencyklopedin, titrering (hämtad 22/2 2020)

 

 

 

 

 

2 Metod

Materiel

Våg, bägare, muffinsformar, destillerat vatten, tratt, mortel, filterpapper, E-kolv, byrett 25ml, stativ, magnetomrörare, OLWs, Estrellas och Pringles Sour Cream and Onion potatischips.

 

Kemikalier

Silvernitrat AgNO3, kaliumkromat K2CrO4 

 

Laborationstillfälle 1, utförande 1

 

Silvernitratlösningen tillblandas genom att 17 gram AgNO3 (l) och 100ml destillerat vatten vägs upp och tillsätts till en 1000ml E-kolv. Lösningen skakas ordentligt. 

Det resterande destillerade vattnet tillsätts och fylls ända upp till E-kolvens markering. Kort sattes på E-kolv och lösningen vändes upp och ned ett par gånger. 

3 gram av vardera chipssort vägs upp i muffinsformar som därefter mortlas och förs över till mindre E-kolvar. Detta upprepas 8 gånger för att sedan kunna utföra 3 titreringar för vardera chipssort. 

E-kolvarna innehållande chips från Estrella markeras med forkortningen est samt numrerades från 1-3. På samma sätt markeras och numreras E-kolvarna innehållande chips från Pringles och OWL.

100ml destillerat vatten och 2 gram kaliumkromat tillsätts till var och en av provlösningarna och blandas därefter med en magnetomrörare. Detta moment utfördes i ett dragskåp med neddragen lucka. 

Byretten fästs vid stativet och en magnetomrörare ställs under. Med hjälp av en tratt fylls byretten upp med silvernitratlösning till lite över nollstrecket. En slaskbägare placeras under stativet och byretten vreds om så att silvernitratlösningen rann igenom till dess att lösningens menisk var i nivå med byrettens nollstreck. 

De resterande 9 lösningarna titreras var för sig. Silvernitratlösningen droppades sakta in i natriumkloridlösningen.

Då lösningarna i E-kolvarna nått dess ekvivalenspunkt, det vill säga övergått från dess ursprungliga gula färg till en mer smutsig, rödbrun färg, lästes den tillsatta volymen silvernitratlösning av. 

 

(Naturvetenskap.org, Allmänt om titrering (hämtad 22/2 2020)

 

 

Se även Bilaga 1 Hur salta är chips

 

Laborationstillfälle 2, utförande 2 

Utförandet under laborationstillfälle 2 gick till på samma sätt som vid första utförandet. Totalt gjorde jag 18 titreringar. 

 

Se även Laborationstillfälle 1, Utförande 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Urval

 

Hälsa & Mation

Hälsa & Mation, Vår farliga saltkonsumtion, Hämtad 22/1 2020 https://www.hd.se/2011-10-22/var-farliga-saltkonsumtion

Livsmedelsverket

* Livsmedelsverket, Salt – råd, Hämtad 22/1 2020 https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/rad-om-bra-mat-hitta-ditt-satt/salt

* Livsmedelsverket, Nyckelhålet - enkelt att välja nyttigt, Hämtad 22/1 2020 https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/text-pa-forpackning-markning/nyckelhalet

Nationalencyklopedin

* Nationalencyklopedin, salt, Hämtad 22/1 2020 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/salt

* Nationalencyklopedin, natriumklorid, Hämtad 22/1 2020 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/natriumklorid

* Nationalencyklopedin, titrering, Hämtad 22/2 2020 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/titrer

Njurdagboken

Njurdagboken, Njurarna och dess funktioner, Hämtad 22/1 2020 http://www.njurdagboken.se/njurarnas-funktioner-sjukdomar/njurarna-och-dess-funktioner/

Läkartidningen

Läkartidningen, Salt, njurfunktion och högt blodtryck – reflektioner kring ett aktuellt tema, Hämtad 22/1 2020 http://ww2.lakartidningen.se/pdf/pda25758.pdf

Testfakta

Testfakta, Stora skillnader i salthalt mellan livsmedel, Hämtad 22/1 2020 https://www.testfakta.se/sv/livsmedel/article/stora-skillnader-i-salthalt-mellan-livsmedel  

Magnus Ehingers undervisning

Magnus Ehingers undervisning, Fällningsreaktioner, Hämtad 22/1 2020 http://ehinger.nu/undervisning/kurser/kemi-1/lektioner/kemisk-bindning/539-fallningsreaktioner.html

Edu.fi

Edu.fi, Laboratorieanalyser, Hämtad 22/1 2020 http://www.edu.fi/laboratorieanalyser/analysmetoder/4_titrimetri

Naturvetenskap.org

Naturvetenskap.org, Allmänt om titrering, Hämtad 22/1 2020 https://www.naturvetenskap.org/kemi/gymnasiekemi/analytisk-kemi/titrering/allmant-om-titrering/

 

 

 

3 Resultat

 

 

 

Resultat

 [Tabell 1. Resultat av massan chips (g) och tillsatt volym AgNO3 (ml) vid laborationstillfälle 1]

 

Chipssort

massan chips (g)

AgNO3 (ml)

OLW provrör 1

3,01

17,9

OLW provrör 2

3,00

13,2

OLW provrör 3

3,01

13,6

Estrella provrör 1

3,04

13,1

Estrella provrör 2

3,06

10,4

Estrella provrör 3

3,05

12,9

Pringles provrör 1

3,01

10,6

Pringles provrör 2

3,01

10,3

Pringles provrör 3

3,02

11,4

 [Tabell 2. Resultat av massan chips (g) och tillsatt volym AgNO3 (ml) vid laborationstillfälle 2] 

Chipssort

massan chips (g)

AgNO3 (ml)

OLW provrör 1

3,02

18,4

OLW provrör 2

3,03

16,2

OLW provrör 3

3,03

15,9

Estrella provrör 1

3,02

8,7

Estrella provrör 2

3,00

9,4

Estrella provrör 3

3,02

9,7

Pringles provrör 1

3,03

11,5

Pringles provrör 2

3,02

9,5

Pringles provrör 3

3,00

9,2

 

 8.2 Beräkningar

Beräkning för massan silvernitrat som behövs vid framställning av 0,1M silvernitratlösning.

 

 Lösningens volym, 

Lösningens koncentration, 

Lösningens substansmängd, 

Silvernitrats molmassa, 

Silvernitrats massa, 

Beräkningar för massan (g NaCl /100g chips)Reaktionsformel för silverkloridens bildande: 

Molförhållande:  Tillsatt volym av silvernitratlösning vid titrering, d

Massan chips, 

Silvernitratslösningens koncentration, 

Silvernitratslösningens substansmängd,

 

Natriumklorids molmassa, 

Natriumklorids massa, 

Antalet gram natriumklorid per 100g chips, Samtliga resultat (tabell 3 och 4) beräknades på samma sätt som redovisas i beräkningarna för massan (g NaCl /100g chips). Se även Bilaga 2 Beräkningar för övriga provlösningar[Tabell 3. Resultat av den beräknade massan (gram NaCl /100gram chips) vid laborationstillfälle 1]

 

Chipssort

Massan (gram NaCl /100gram chips)

OLW provrör 1

3,473

OLW provrör 2

2,571

OLW provrör 3

2,640

Estrella provrör 1

2,518

Estrella provrör 2

1,986

Estrella provrör 3

2,472

Pringles provrör 1

2,058

Pringles provrör 2

2,0

Pringles provrör 3

2,206

 

 [Tabell 4. Resultat av den beräknade massan (gram NaCl /100gram chips) vid laborationstillfälle 2]

 

Chipssort

Massan (gram NaCl /100gram chips)

OLW provrör 1

3,561

OLW provrör 2

3,125

OLW provrör 3

3,067

Estrella provrör 1

1,684

Estrella provrör 2

1,831

Estrella provrör 3

1,877

Pringles provrör 1

2,218

Pringles provrör 2

1,838

Pringles provrör 3

1,792

 

[Tabell 5. Det beräknade medelvärdet av den beräknade massan (gram NaCl /100gram chips) vid laborationstillfälle 1 och 2]

 

Chipssort

Medelvärde, massan (g NaCl/100g chips)

OWL

3,1

Estrella

2,1

Pringles

2,0

 

 [Tabell 6. Jämförelse mellan det beräknade medelvärdet av den beräknade massan, gram NaCl / 100gram chips och de tre chipssorternas innehållsförteckning]

 

Chipssort

Medelvärde, massan (g NaCl/100g chips)

Innehållsförteckning (g NaCl/100g chips)

Standardavvikelse (g NaCl/100g chips)

OWL

3,1

1,6

1,5

Estrella

2,1

1,5

0,6

Pringles

2,0

1,5

0,5

 

 

 

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Diskussion

 

Resultatet av titreringen visar en avvikelse mellan provlösningarnas medelvärde och innehållsförteckningarna. Sammanlagt ligger standardavvikelsen mellan 0,5-1,5 gram NaCl /100gram. 

 

För att avgöra när ekvivalenspunkten var nådd vid titreringen, använde jag kaliumkromat som indikator. Kaliumkromatet färgade den okända natriumkloridlösningen gul. När alla kloridjoner i den ursprungliga lösningen hade fällts ut och ekvivalenspunkten var nådd, gjorde lösningen ett färgomslag, från gult till rödbrunt. Det var när detta skedde som den tillsatta volymen silvernitrat mättes. Dock var det svårt att tolka indikatorn och färgomslaget. Det var mitt ögonmått som avgjorde när alla reaktioner hade skett fullständigt, vilket minskar resultatets tillförlitlighet. Trots att provlösningarnas färgomslag jämfördes med varandra, finns risken för att avläsningen har skett vid olika stadier, för respektive lösningar. Därmed ökar risken för felaktiga mätvärden, vilket påverkar resultatet av det beräknade medelvärdet av massan i gram NaCl /100gram chips. 

Dessutom utfördes två laborationer vid olika tillfällen. Detta innebär att lösningarnas färgnyans ej kunde jämföras med varandra och avläsningen av den tillsatta volymen silvernitrat kan därför skilja sig från de två laborationstillfällena. 

För att förbättra undersökningen och uppnå ett noggrannare resultat, ska ett preliminärt värde av volymen tillsatt silvernitratlösning antecknas vid ekvivalenspunkten. Därefter ska titreringen av provlösningarna fortsätta, för att senare se vad som händer med indikatorn. Därmed går det att konstatera om alla reaktioner har skett fullständigt.   


Ytterligare en felkälla är vågen som jag använde under laborationstillfälle 1 och 2. Den hade endast två decimaler, vilket gjorde den mindre aktuell för min mätning. Den beräknade massan fast silvernitrat innehöll flera decimaler och därmed innehöll närmevärdet, vid avrundning, inte lika noggranna decimaler. Detta påverkar resultatet på så sätt att den kända silvernitratlösningens koncentration i beräkningarna, inte överensstämmer med den koncentration silvernitratlösningen hade vid utförandet av titreringen. 


När chipset skulle överföras från morteln till E-kolven, blev en del av chipset kvar i morteln och på staven. Detta innebär att all den uppvägda massan chips, inte användes vid titreringen. 

Dessutom gick en del av det uppvägda chipset till spillo vid upplösningen av chipset. Detta eftersom chipset, vid användning av en magnetomrörare, skvätte upp på insidan av E-kolvens hals. Med andra ord löstes inte den beräknade massan chips upp, vilket ledde till att resultaten av titreringen blir mindre tillförlitliga och var en orsak till standardavvikelsen.

 

 

4.1 Metoddiskussion

 

För att besvara min frågeställning och uppfylla syftet med undersökningen, använde jag mig utav en kvantitativ analysmetod. Mohrs titrering är en fällningstitrering, där målsättningen är att finna en okänd lösnings koncentration. Metoden passar även för att undersöka min frågeställning eftersom att titreringar likt fällningstitrering, vanligen tillämpas inom industri- och forskningslaboratorier, där okända koncentrationer i livsmedel identifieras samt där bestämningar i olika råvaror och slutprodukter görs.

(Edu.fi, Laboratorieanalyser (hämtad 22/1 2020))

 

 

4.2 Resultatdiskussion

 

4.3 Slutsatser 

 

En jämförelse mellan resultatet från titreringen och innehållsförteckningen på var och en av chipssorterna, visar att halten NaCl/100g chips inte stämmer överens med varandra. Standardavvikelsen för de tre chipssorterna visar att det beräknade medelvärdet av halten NaCl, är större än vad som är redovisat på innehållsförteckningarna. Se även Tabell 6. Följaktligen är min slutsats att resultatet av titreringen inte stämmer överens med innehållsförteckningen på de undersökta chipssorterna.

 

 

 

Bilaga

 

Bilaga 1 Hur salta är chipsHur salta är chips? Ke 2Namn: _________________________________ datum: _________Teori: Om man sätter en silvernitratlösning till en kloridlösning faller silverkloriden ut som en vit fällning. Så länge det finns kloridjoner kvar i lösningen ger varje ny tillsats av silvernitratlösning mer fällning. Vid ekvivalenspunkten utfälls de (praktiskt taget) sista kloridjonerna. Nästa droppe silvernitratlösning ger inte någon fällning. Men i närheten av ekvivalenspunkten kan man inte tillräckligt säkert avgöra om det bildas eller inte bildas silverkloridfällning genom att bara se på lösningen. Man måste ha hjälp av en indikator.Vid titrering av kloridjoner enligt Mohr använder man kaliumkromat, K2CrO4, som indikator. Kromatjonerna ger lösningen en svagt gul färg. Så länge det finns kloridjoner i lösningen reagerar silverjonerna med dem. Men just när kloridjonerna tar slut, ger första droppen silvernitrat i överskott en blodröd fällning av silverkromat, Ag2CrO4. Ekvivalenspunkten anges av färgomslaget gult→rödbrunt.Skriv reaktionsformel för silverkloridens bildande._______________________________________________________Skriv reaktionsformel för silverkromatens bildande. _______________________________________________________Kemikalier: 0,10 M silvernitratlösning, kaliumkromatlösningUtförande: Tag 2-3 g chips och mosa och lös i ca 100 ml vatten. Lösningen omröres med hjälp av magnetomrörare och titreras därefter enligt Mohr. Salthalten beräknas. Svara i  g NaCl/ 100 g chips. Dubbelprov görs.Försök 1 m(chips) = ________________ V(AgNO3) = ________________Försök 2 m(chips) = ________________ V(AgNO3) = ________________
Om du har tid över – pröva en ny chips sort.Försök 1 m(chips) = ________________ V(AgNO3) = ________________Försök 2 m(chips) = ________________ V(AgNO3) = ________________Labrapport: Lämna in dina beräkningar. Slutsvar ska vara i g NaCl/100g chips. Jämför med chipspåsen.

 

Bilaga 2 Beräkningar för övriga provlösningar[Tabell 1. Beräkningar för massan (g NaCl/100g chips) vid laborationstillfälle 1]

 

Chipssort

Beräkningar

OLW provrör 1

OLW provrör 2OLW provrör 3

Estrella provrör 1

Estrella provrör 2

Estrella provrör 3

Pringles provrör 1

Pringles provrör 2

Pringles provrör 3

 

Chipssort

Beräkningar

OLW provrör 1

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: GA-Arbete Erik Högberg

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Erik Högberg [2020-01-22]   GA-Arbete Erik Högberg
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60599 [2020-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×